Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usługi świadczonej na stronie internetowej prowadzimy działania związane z zarządzaniem danymi. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które jako użytkownik lub partner podałeś na stronie internetowej. Operator strony internetowej kupona.hr gwarantuje, że dane osobowe i inne dane odwiedzających i Użytkowników będą traktowane poufnie, w pełnej zgodzie z obowiązującymi węgierskimi przepisami i zaleceniami, ze szczególnym uwzględnieniem: LXIII. Ustawa, • CXIX z 1995 r. o zarządzaniu danymi dotyczącymi nazwisk i adresów dla celów wyszukiwania i bezpośredniego pozyskiwania przedsiębiorstw. Ustawa, • Ustawa VI z 1998 r. o ochronie osób fizycznych w trakcie maszynowego przetwarzania danych osobowych. prawo, • handel elektroniczny, oraz CVIII z 2001 r. w sprawie usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym. prawo.  

Ochronę Twoich danych osobowych podzieliliśmy w następujący sposób

Rejestracja na stronie internetowej


Gdy rejestrujesz się na stronie, zarządzanie danymi odbywa się w następujący sposób: celem zarządzania danymi jest dostarczanie spersonalizowanych ofert, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa użytkownika. Podstawą prawną zarządzania danymi jest spełnienie warunków korzystania. W każdej chwili możesz zdecydować, że nie przetwarzamy już Twoich danych osobowych, wystarczy, że klikniesz w link „zrezygnuj z subskrypcji” znajdujący się na końcu wiadomości e-mail.

Subskrypcja newslettera

Jeśli korzystasz z usługi newslettera na naszej stronie internetowej, wyrażasz wyraźną zgodę na przetwarzanie następujących danych: adres e-mail, imię i nazwisko. Podstawą prawną zarządzania danymi jest Twoja zgoda. Celem zarządzania danymi jest przesyłanie spersonalizowanych ofert na Twój adres e-mail. W każdej chwili możesz zdecydować, że nie przetwarzamy już Twoich danych osobowych, wystarczy, że klikniesz w link „zrezygnuj z subskrypcji” znajdujący się na końcu wiadomości e-mail.

Formularze kontaktowe i formularz zgłaszania rabatów

Na naszej stronie możesz napisać do nas wiadomość, aby się z nami skontaktować. Aby to zrobić, musisz podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Celem zarządzania danymi jest udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące usług świadczonych na podstawie ÁFF. Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, imię i nazwisko. Podstawą prawną zarządzania danymi jest wypełnienie tego, co jest napisane w ÁFF. Masz możliwość zgłoszenia rabatu, co nie wymaga podania danych osobowych. Jeśli jednak wejdziesz na stronę jako zarejestrowany użytkownik i wypełnisz formularz zgłaszania rabatu, Twój osobisty profil kupona.hr zostanie powiązany z przesłanym rabatem.

Jakimi Twoimi danymi osobowymi, jak długo nimi zarządzamy w Serwisie, w jakim celu je wykorzystujemy i na podstawie jakiego upoważnienia?


Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest:
a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dobrowolna zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w oparciu o odpowiednią informację (dalej:
Zgoda); b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik (dalej: Wykonanie umowy) c
) RODO art. 6 ust . do pkt 2, zarządzanie danymi jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (m.in. wypełnienie obowiązków rachunkowych i księgowych – dalej: wypełnienie obowiązków prawnych)
Podstawa prawna i cel zarządzania danymi są określone poniżej odrębnie dla każdej kategorii danych w odniesieniu do powyższego wykazu.

Komu udostępniamy dane użytkownika

Z nikim. Traktujemy Twoje dane poufnie i przekazujemy je osobom trzecim tylko wtedy, gdy korzystasz z serwisu w sposób naruszający prawo lub gdy szkalujesz nasz serwis na innych stronach lub w mediach.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe użytkowników zarejestrowanych w serwisie (jeśli występują) są również przechowywane w ich własnym profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą przeglądać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe w dowolnym momencie (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić własnej nazwy użytkownika). Administratorzy serwisu również mogą przeglądać i edytować te informacje, a my zarządzamy nimi przez 5 lat od ostatniego logowania.

Jakie prawa ma użytkownik w stosunku do własnych danych

W przypadku zarejestrowanego konta lub napisania komentarza w serwisie istnieje możliwość zażądania przesłania danych osobowych w pliku eksportu, który zawiera wszelkie dane podane wcześniej przez użytkownika. Możesz również zażądać, abyśmy usunęli wszelkie przekazane wcześniej dane osobowe. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobowiązani zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Jak chronimy dane osobowe użytkowników

Chronimy Twoje dane z najwyższym możliwym poziomem bezpieczeństwa. Obejmuje to szyfrowane połączenie danych (SSL, protokół https), które umożliwia komunikację z naszą witryną w czasie rzeczywistym za pośrednictwem szyfrowanego kanału.

Osadzone treści z innych stron internetowych

Wpisy dostępne w serwisie mogą wykorzystywać osadzone treści pochodzące z zewnętrznych źródeł (np. filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Osadzone treści z zewnętrznego źródła zachowują się dokładnie tak, jakbyś odwiedził inną witrynę.

OGÓLNE ZASADY ZARZĄDZANIA DANYMI  

1. Odwiedzając Serwis, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z informacji zawartych w Serwisie, podporządkowuje się przepisom prawa i innym właściwym przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych i udostępniania danych ważnych dla interesu publicznego, a jednocześnie akceptuje bez zastrzeżeń warunki określone w oświadczeniach.  

2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik podaje jednocześnie dane. Dane przekazywane są częściowo automatycznie, częściowo poprzez wypełnienie formularzy i formularzy na stronie internetowej, ewentualnie poprzez zamówienie newslettera.  

3. Odwiedzając Serwis Użytkownik wyraża również zgodę na przekazanie danych operatorowi Serwisu oraz przyjmuje do wiadomości, że odwiedzanie niektórych serwisów wymaga dobrowolnego podania danych osobowych odpowiadających zawartości stron. Jeśli Użytkownik zdecyduje się nie podawać żądanych danych osobowych, możliwe jest, że nie będzie miał dostępu do niektórych części Serwisu.  

4. kupona.hroświadcza, że ​​dane osobowe i informacje przekazywane przez użytkowników Witryny są zarządzane przez nią samą oraz przez podmiot przetwarzający dane, na zlecenie którego jest administratorem danych, zgodnie z zasadami ochrony danych.  

5. kupona.hrprzechowuje, zarządza i przechowuje dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez okres zgodny z przepisami prawa, o których mowa. W ramach zarządzania danymi dostęp do danych podanych dobrowolnie przez Użytkownika mają wyłącznie pracownicy kupona.hr, którzy są zobowiązani służbowo.  

6. kupona.hr nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkownika – poza wyjątkami przewidzianymi w zasadach ochrony danych osobowych – osobom trzecim, nieupoważnionym, przy czym inne dane nieosobowe mogą być swobodnie wykorzystywane  

7. Zgodnie z przepisami o ochronie danych Użytkownik może żądać informacji o zarządzaniu jego danymi osobowymi. Użytkownik ma prawo do aktualizacji, modyfikacji lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.  

8. kupona.hr nie chce przyjmować przesyłek niezamówionych, ale jednocześnie chce zastrzec sobie możliwość powiadamiania Użytkownika pocztą elektroniczną o informacjach uznanych za ważne dla Użytkownika, jednocześnie zapewnia Użytkownikowi możliwość odmowy.  

9. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że kupona.hr ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy, niedogodności lub szkody spowodowane odwiedzeniem lub korzystaniem z Witryny lub nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem lub ujawnieniem danych osobowych i innych, lub powstałe w związku z nimi lub z nimi związane. , ani twórcy Serwisu, strony biorące udział w operacji nie ponoszą odpowiedzialności.  

10. Dane zebrane od Użytkownika lub otrzymane od Użytkownika mogą być również wykorzystane do badania i zapobiegania działalności niezgodnej z prawem lub zagrażającej funkcjonowaniu sieci lub Serwisu.  

11. Chociaż kupona.hr dołożył należytej staranności podczas tworzenia Witryny, kupona.hr nie ponosi odpowiedzialności za czyny popełnione przez jakąkolwiek krajową lub zagraniczną osobę prawną, osobę fizyczną lub organizację nieposiadającą osobowości prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, w Witrynie lub na podstawie danych i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, niezależnie od tego, czy kupona.hr lub inne osoby przekazują te dane i informacje. Żadnych informacji i danych zawartych w Serwisie nie należy traktować jako porady lub rekomendacji, a Serwis nie może służyć jako podstawa do jakichkolwiek decyzji lub działań.  

12. kupona.hr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość Witryny, dane, informacje i oświadczenia dostępne w niej lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi za ich dokładność, aktualność, ważność, kompletność, przydatność do określonego celu , niezawodność , jego ważność itp. ani odnośnie Nasze deklaracje i oświadczenia w Serwisie nie stanowią zobowiązania. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z informacji pobranych i uzyskanych z Serwisu lub za jego pośrednictwem odbywa się dobrowolnie, według własnego uznania i wyłącznie na własne ryzyko.  

13. kupona.hr nie łączy w żaden sposób danych osobowych generowanych w swoich usługach z danymi osobowymi, którymi zarządza jako dostawca usług internetowych.  

14. kupona.hr zbiera dane odpowiednie do fizycznego dostępu użytkowników tylko wtedy, gdy wymaga tego charakter danej usługi. Dane są wykorzystywane wyłącznie do celów uprzednio zaakceptowanych przez użytkownika iw żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.  

15. Usługi kupona.hr zawierają wiele punktów połączeń (linków), które prowadzą do stron innych usługodawców. kupona.hr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te linki, dane tam znalezione ani za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić w wyniku odwiedzania lub korzystania z tych stron.  

16. W niektórych przypadkach korzystanie z usług może wymagać wypełnienia formularzy rejestracyjnych.  

17. Odwiedzający serwis kupona.hr podczas rejestracji zobowiązani są do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. kupona.hr nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych podczas rejestracji.  

18. kupona.hr zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych osobowych, a jeśli użytkownik nie poprawi podanych przez siebie błędnych lub niedokładnych danych w określonym czasie, kupona.hr ma prawo anulować rejestrację danego użytkownika.  

19. Oprócz powyższego kupona.hrmoże czasami zażądać innych informacji, ale zawsze stara się zapewnić, aby ilość i szczegółowość wymaganych dodatkowych informacji była proporcjonalna do korzyści, jakie można uzyskać, korzystając z usługi.  

20. Korzystając z usługi, użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać żadnych danych ani wiadomości, które są sprzeczne z: • jakimkolwiek prawem, umową międzynarodową, • postanowieniami polityki dostawcy usług internetowych zakazującymi nadużyć w sieci, • ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu, • z wymogami dobrych obyczajów.  

21. Użytkownik zobowiązuje się również do nieudostępniania danych osobowych uzyskanych w ramach korzystania z serwisu osobom trzecim bez upoważnienia. Przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w lesie w wyniku naruszenia tych obowiązków.  

22. Hasło i bezpieczeństwo
Twoje hasło jest zaszyfrowane i nie można go odszyfrować. Za szyfrowanie odpowiada silnik strony.
 

Ciasteczka

Jeśli opublikujesz komentarz na swojej stronie internetowej, możesz pozostać zalogowany, przechowując swoje imię i nazwisko, adres e-mail i adres internetowy w pliku cookie. Przechowywanie jest dla Twojej wygody, abyś nie musiał wypełniać tych pól danych przy następnym publikowaniu. Data ważności tych plików cookie wynosi 1 rok.

Jeżeli posiadamy konto użytkownika i jesteśmy zalogowani w tym serwisie, to ustawiamy tymczasowe pliki cookies w celu ustalenia, czy przeglądarka akceptuje pliki cookies. Te pliki cookie nie zawierają danych osobowych i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Kiedy logujesz się na stronie, tworzymy kilka plików cookie, które zapisują dane logowania i opcje wyświetlania interfejsu edycji. Pliki cookie logowania są ważne przez dwa dni, a pliki cookie przechowujące opcje wyświetlania interfejsu edycyjnego są ważne przez rok. W przypadku wybrania opcji „Zapamiętaj mnie” rejestracja będzie trwała przez dwa tygodnie. Pliki cookie logowania są usuwane po wylogowaniu.

Jeśli edytujemy post lub stronę, nasza przeglądarka zapisuje kolejny plik cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych, po prostu przechowuje numer identyfikacyjny edytowanego przez nas postu. Wygaśnie za jeden dzień.

1. Usługodawca zbiera dobrowolnie informacje dla Użytkowników Serwisu. Ponadto Usługodawca może zapisać informacje związane z połączeniem, takie jak adresy IP, w celach technicznych, administracyjnych oraz ogólnych informacji statystycznych i demograficznych (takich jak lokalizacja połączenia) oraz ze względów bezpieczeństwa.

2. Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, 133, zm. poz. 883) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług świadczenia usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, 144, poz. 120, poz. 1204) i dotyczy wyłącznie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i wyłącznie w celu archiwizacji lub świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a także w innych celach i na warunkach określonych w Regulaminie Produkty.

3. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników Serwisu oraz otrzymywanych informacji. Usługodawca z należytą starannością, w tym informatyczną i organizacyjną, dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utratą i uszkodzeniem, nieuprawnioną modyfikacją oraz ich nielegalnym przetwarzaniem

4. Z uwagi na dobrowolność podania danych osobowych przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do wglądu, modyfikacji oraz żądania zapisania swoich danych osobowych w swoich zbiorach zgodnie z poniższym przepisem. Usługodawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoją działalnością w Serwisie naruszył postanowienia niniejszego dokumentu, Ogólnych Warunków lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do zbadania i ustalenia okoliczności, co do odpowiedzialności Użytkownika.

5. W przypadku zmiany zarejestrowanych danych Użytkownika, Użytkownik ma możliwość ich modyfikacji po zalogowaniu się na Konto.

6. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim realizującym określone usługi, w szczególności poprzez realizację zamówień, obsługę płatności oraz badanie satysfakcji Użytkowników Serwisu.

Google Analytics

kupona.hr korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej należącej do Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, czyli dane tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, które pozwalają nam mierzyć korzystanie ze strony. Informacje z plików cookies związane z wizytą na stronie (w tym adres IP) są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W pliku cookie mogą być również przechowywane informacje, które Google uzyskuje dzięki reklamom opartym na zapytaniach oraz przez osoby trzecie (na przykład: cechy demograficzne, płeć, zainteresowania). Google udostępnia wtyczkę do przeglądarki zapobiegającą gromadzeniu danych przez Google Analytics, którą użytkownik może zainstalować na własne ryzyko: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google wykorzystuje informacje z Twojej wizyty w celu sporządzania raportów o serwisie dla operatora serwisu, a także świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strona trzecia przetwarza je dla Google. Google nie łączy Twojego adresu IP z innymi danymi zapisanymi przez Google. Możesz uniemożliwić instalację plików cookie, ale możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie informacji zebranych przez Google w sposób iw celu wskazanym powyżej.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe, informacje, pliki itp. przechowywane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. za wyrządzone szkody. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE Informacje na temat plików cookie używanych na stronie i zarządzania nimi można znaleźć pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Możesz przeczytać więcej o plikach cookie Google Analytics tutaj: http://www.google.com/policies/privacy/.
Jeśli chcesz wyłączyć śledzenie Google Analytics podczas odwiedzania Stron, kliknij poniższy
link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies grupując je ze względu na ich rodzaj.
Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie lub powiadamiała użytkownika, gdy plik cookie pojawi się na urządzeniu użytkownika.
Każda przeglądarka jest inna, dlatego menu „Pomoc” może pomóc w zmianie ustawień dotyczących plików cookie.
Więcej informacji na temat charakteru plików cookie i ich dezaktywacji można znaleźć na przykład na następującej stronie:
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
Aby Administrator danych dowiedział się, że użytkownik wyłączył korzystanie z niektórych plików cookie, Administrator danych wyłącza plik cookie
są umieszczane na urządzeniu użytkownika, dzięki czemu Administrator będzie wiedział, że nie może umieszczać plików cookies przy kolejnych wizytach Użytkownika w
Serwisie.
Dla najczęściej używanych przeglądarek pozycje menu służące do zarządzania plikami cookies:
▪ Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
▪ Google Chrome:
https: // support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
▪ Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer -delete -manage-cookies
▪ Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Google Analytics oferuje dodatkowe opcje rezygnacji z usług Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enGB.
Według rodzaju używanych plików cookie:

a) Pliki cookies niezbędne do działania Serwisu:
15
NAZWA COOKIE CEL COOKIE, ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
OKRES ZARZĄDZANIA DANYMI
COOKIE WŁASNE LUB PODMIOTÓW
ZEWNĘTRZNYCH grs_gdpr Cookie tworzone przez wtyczkę zarządzającą RODO, w której przechowywane są uprawnienia
zaakceptowane w danym przeglądarka . 1 rok własne b) Cookies do celów statystycznych i analitycznych: NAZWA COOKIES CEL COOKIE, ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OKRES ZARZĄDZANIA DANYMI COOKIES WŁASNYCH LUB PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH _ga Unikalny identyfikator powiązany ze statystykami ruchu w sieci generowanymi przez użytkownika 2 lata Podmiot zewnętrzny (Google) _gid Unikalny identyfikator generowany przez użytkownika


połączone ze statystykami ruchu w sieci
1 dzień Strona trzecia (Google) zbiera Element używany do
danych dotyczących urządzeń i zachowań odwiedzających, wysyłanych do Google Analytics . Śledzi użytkownika na wielu urządzeniach i kanałach marketingowych. Sesja Firma zewnętrzna (Google)


Kto zarządza Twoimi danymi osobowymi i kto ma do nich dostęp?


8.1 Administrator danych


1-7. Administratorem Twoich danych wskazanych w punkcie 1 jest Usługodawca, tj. Laracom Media Kft., którego dane teleadresowe oraz dane firmy są następujące

Laracom Media Kft.. (siedziba: 2120, Dunakeszi, Faludi János utca 2 1/6; numer rejestracyjny: 13-09-224649.

8.2 Podmioty przetwarzające dane


Do zarządzania i przechowywania Twoich danych korzystamy z usług różnych firm, z którymi zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych. Następujące podmioty przetwarzające dane
przetwarzają Twoje dane:

Kim jest Inspektor Ochrony Danych Usługodawcy i jakie są jego dane kontaktowe?

Laracom Media Kft.
2120, Dunakeszi, Faludi János utca 2 1/6.
skontaktuj się z at kupona.hr

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO niebędącego stroną rozporządzenia RODO, zostaną przekazane jedynie do 2.2. podmiotom przetwarzającym dane wymienionym w punkcie
, jak tam wyszczególniono.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z zarządzaniem Twoimi danymi osobowymi i jak zapewniamy ich realizację?


Prawa w zakresie ochrony danych oraz środki ochrony prawnej przysługujące osobom, których dane dotyczą, szczegółowo określają odpowiednie przepisy RODO (w szczególności art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79, art
. 82) zawierają. Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze postanowienia, a Administrator odpowiednio
informuje osoby, których dane dotyczą, o ich prawach i środkach ochrony prawnej związanych z zarządzaniem danymi.
Informacji należy udzielić na piśmie lub w inny sposób, w tym, w stosownych przypadkach, drogą elektroniczną. Informacji ustnych można również udzielić na żądanie osoby, której dane dotyczą,
pod warunkiem, że tożsamość osoby, której dane dotyczą, została zweryfikowana w inny sposób.

Administrator danych informuje osobę, której dane dotyczą, o środkach podjętych w następstwie jej żądania bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu miesiąca od otrzymania żądania dotyczącego wykonywania praw (patrz art. 15-22 RODO) . W razie potrzeby, biorąc pod uwagę
złożoność wniosku i liczbę wniosków, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu, wskazując
26
przyczyn opóźnienia, w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, złożyła
wniosek drogą elektroniczną, informacje należy w miarę możliwości przekazać drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda inaczej.
Jeżeli Administrator nie podejmie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, informuje ją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie miesiąca od otrzymania żądania, o przyczynach niepodjęcia działań
oraz o fakt, że osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do organu nadzorczego oraz
skorzystać z prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.